You are here

A mund te ndihmohem nga ju dhe cfare procedurash duhen ndjekur per te marre kredi?

Ne kemi bashkepunim te suksesshem dhe mjaft efikas me Union Bank sha per financimin e klienteve tane.

Gjithashtu iu mbeshtesim edhe si dorezanes duke ofruar kolateralin tone per financimin tuaj te shpejte me kredi, deri ne regjistrimin ne ZVRPP te pasurise qe ju do te blini.

Banka iu mundeson financim deri ne 70% te vleres se njesise qe do te blini, nderkohe 30%  duhet t’a paguani paraprakisht me lidhjen e kontrates.

Dokumentacioni standart qe kerkohet eshte:

  • Certifikate familjare
  • Vertetim te ardhurash mujore
  • Vertetim pronesie i kolaterialit dhe origjina e prones (me perjashtim te rastit kur kolaterali ofrohet nga ne)
  • Sigurim jete
  • Sigurim i prones